Řešitelský tým

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, katedra sociální a kulturní ekologie

Prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. - odpovědný řešitel projektu

Zaměření výzkumu týmu UK: archeologický výzkum bojišť, analýza ikonografických pramenů

 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, katedra archeologie

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. - spoluřešitel projektu

Zaměření výzkumu týmu ZČU: archeologický výzkum vlivu válečného tažení na změny sídelní struktury, analýza reliktů staveb a movitých artefaktů

 

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky

Ing. Růžena Zimová, Ph.D. - spoluřešitel projektu

Zaměření výzkumu týmu ČVUT: analýza rytin bojišť, kartografická vizualizace, geofyzikální metody