Outputs - publications

In print

Vařeka P. – Symonds J. et.al.: A Land Transformed; an interdisciplinary investigation into the impact of the Thirty Years’ War on the rural Landscape of Bohemia. Archaeopress Oxford.

Preusz M.: Archeologie třicetileté války (1618–1648). Archaeologia historica, iss. 44, vol. 1.

Petr L. – Vařeka P.: Palynology research of water reservoirs of later medieval and post-medieval deserted villages in West Bohemia, Czech Republic. Archaeological and Anthropological Sciences. "The article has been reviewed and resubmitted on 22th July.

2018

Musil J. – Preusz M. – Netolický P.: Obraz událostí třicetileté války na Chrudimsku: korelace archeologických a historických pramenů/The events of the Thirty Years' War in the Chrudim region: correlation of archaeological and historical sources. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 281-309; ISSN: 0231-5823 (print), 2336-4386 (online); DOI: 10.5817/AH2018-1-15;.
paper in pdf

Matoušek V. – Chlíbec J. – Janata T. – Zimová R.: The Landscape of the Czech Lands in the Era of the Thirty Years’ War in the Work of Matthäus Merian Senior / Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana staršího. Nakladatelství Togga, spol. s r. o., Praha, 2018, 304 s., ISBN 978-80-7476-125-6.
cover and content in pdf

Musil J. – Netolický P. – Preusz M.: Archeologický obraz událostí třicetileté války na Chrudimsku, korelace archeologických a historických pramenů. Archaeologia historica, iss. 43, vol. 1, s. 281-309. ISSN: 0231-5823 (print); 2336-4386 (online), DOI: 10.5817/AH2018-1-15.
paper in pdf

Janata T. – Zimová R. – Soukup P. – Pavelka K.: Projekt výzkumu rytin bojišť třicetileté války. Geodetický a kartografický obzor, 2018/4, s. 85-91.
paper in pdf

Vařeka P.: Badania archeologiczne zanikłych osad z okresu średniowiecza i nowożytności na terenie kraju pilzneńskiego (Czechy). In: Nocuń, P. - Przybyła-Dumin, A. - Fokt, K.(edd.), Wieś miniona, lecz obecna: ślady dawnych wsi i ich badania. Monografie i materiały, Chorzów 2018, pp. 13 -53. ISBN 978- 83-951194-1-5.
paper in pdf

2017

Chlíbec J. – Janata T. – Matoušek V. – Zimová R.: Plány obléhání Chebu v červnu a červenci 1647 v Theatru Europaeu. Příklad interdisciplinárního studia ikonografických pramenů. Documenta Pragensia 36 (2017).
paper in pdf

Matoušek V. – Janata T. – Chlíbec J. – Urbani R. – Zimová, R.: Třebel 1647. A battlefield of the Thirty Year's War from the perspective of the history, archeology, art-history, geoinformatics and ethnology. Agentura KRIGL, Praha 2017, 232 p. ISBN 978-80-88104-31-5.

Matoušek V.: Archaeological research into battlefields and military action in the Czech lands in the early modern age. History, state of knowledge, discussion. Archaeologia Historica, 42(1), pp. 233-243. DOI: 10.5817/AH2017-1-12.
paper in pdf

Matoušek V.: Swedish rock fortress from 1647 on Hrotek Hill, West Bohemia, Czech Republic. CHAT 2017 Amsterdam: Heritage, Memory, Art, and Agency. 2.-5. 11. 2017. Poster.
poster in pdf, foto1, foto2

Janata T. – Zimová R. – Soukup P. - Pavelka K.: Projekt výzkumu rytin bojišť třicetileté války - postup, analýzy a výstupy. Sborník abstraktů 22. kartografické konference „Kartografie bez hranic“, Liberec, 2017, p. 70, ISBN 978-80-7494-351-5.
poster in pdf, foto1, foto2

Janata T. – Zimová R.: Issues of Georeferencing Iconographic Sources Related to Thirty Year's War in the Czech Lands. In: 28th International Cartographic Conference ICC 2017. International Cartographic Association ICA. 2017.
abstract in pdf

Hůlková M., – Matoušková E. – Pavelka K. – Janata T.: Archaeological Survey of a Field Fortification of the Thirty Year's War. In: 17th Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017. Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-03-4 / ISSN 1314-2704, 29 June - 5 July, 2017, Vol. 17, Issue 23, 47-54 pp, DOI: 10.5593/sgem2017/23/S10.007.
abstract, paper in pdf

Housarová E., – Šedina J. – Pavelka K.: Use of Geomatic Methods for Finding and Documenting Historical Artillery Redoubts. In: 17th Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017. Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-03-4 / ISSN 1314-2704, 29 June - 5 July, 2017, Vol. 17, Issue 23, 323-330 pp, DOI: 10.5593/sgem2017/23/S10.040.
abstract, paper in pdf

Housarová E., – Šedina J. – Pavelka K.: Photogrammetric IBMR Technology and Laser Scanning in Cultural Heritage Documentation. In: 17th Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017. 29 June - 5 July, 2017. Poster.
poster in pdf

Matoušek V.: Documentation, recognition and protection of modern field fortifications in the Czech Republic (case study): the Thirty Years´war. International Journal of Heritage Architecture 1-2 2017. Studies, Repairs and Maintenance 1, pp. 144-152. ISSN 2058-8321.
paper in pdf

Krajíc R. – Měřínský Z. – Vařeka P.: Archaeology of the 16th-20th century in the Czech Republic. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss 2, pp. 367-399. 0231-5823 (print); 2336-4386 (online), https://doi.org/10.5817/AH2017-2.

Preusz M.: Zlaté rouno z bronzu. Katolický přívěsek z bojiště u Rozvadova/Waidhausu 1621. The Bronze Golden Fleece. Catholic military pendant from the battlefield of Rozvadov/Waidhaus 1621. Archeologie západních Čech 12, 2017, pp. 170-186.

2016

Symonds J. - Vařeka P.: Paysans et soldats. Archéologie des villages de Bohême abandonnés durant la guerre de Trente Ans. In: J. Guilaine et J. Semelin (eds): Violences de Guerre, violences de masse. La Découverte, Paris, 2016, pp. 129-144.
paper in pdf

Faltýnová M. - Janata T. - Pavelka K.: Combination of Airborne Laser Scanning and Other Non-destructive Techniques for Archaeological Prospection. In: 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016 Book 2 Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing Volume II. 2016. ISBN 978-619-7105-59-9. pp. 839-846. DOI: 10.5593/SGEM2016/B22/S10.107.
abstract, paper in pdf

Janata T. – Zimová R.: Using GIS and methods of digital cartography for analyzing battlefield engravings of 17th century. Geoinformatics FCE CTU [online]. 2016, 15(1), 47-59 [cit. 2016-08-10]. DOI: 10.14311/gi.15.1.4. ISSN 1802-2669.
https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/gi/article/view/gi.15.1.4

Janata T. - Matoušek V. - Zimová R.: Geospatial Approach to a Thirty-Years-War Military Encampment in Central Moravia Using Iconographic Sources. In Proceedings of 6th International Conference on Cartography and GIS. T. Bandrova a M. Konečný (eds.). Sofia, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2016, pp. 90-96. ISSN 1314-0604.
https://drive.google.com/file/d/0B0iHyURqv8Ncb3RVTFdJMHZEVDQ/view

Preusz M.: Novověké dýmky v jižních Čechách. Nálezy ze sbírky jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29, 2016, pp. 399-408.

2015

Matoušek V.: Obléhání Plzně v roce 1618 v grafických dílech prvé třetiny 17. století. Sborník Minulostí Západočeského kraje 50, Archiv města Plzně, 2015, pp. 7-9, ISBN 978-80-86971-67-4, ISSN 0544-3830.
paper in pdf

Chlíbec J.: Kellerův mědiryt obléhání Plzně a jeho deriváty v dobové grafické produkci. Sborník Minulostí Západočeského kraje 50, Archiv města Plzně, 2015, pp. 51-54, ISBN 978-80-86971-67-4, ISSN 0544-3830.
paper in pdf

Janata T. – Zimová R. – Mazanik J.: Obléhání Plzně v roce 1618 na dobových vyobrazeních – studium kartografických a ikonografických pramenů metodami digitální kartografie. Sborník Minulostí Západočeského kraje 50, Archiv města Plzně, 2015, pp. 55-71, ISBN 978-80-86971-67-4, ISSN 0544-3830.
paper in pdf

Janata, T. – Zimová, R.: Iconographic Sources of Swedish Campaign in 1647 in Bohemia in Multidisciplinary Research. In Proceedings of abstracts, 1st ICA European Symposium on Cartography, Vienna University of Technology, 10.-12. 11. 2015, pp. 240-241, ISBN 978-1-907075-03-2.
extended abstract

Matoušek, V. – Chlíbec, J. – Janata, T. – Zimová, R.: Plány obléhání Chebu v červnu a červenci 1647 v Theatru Europaeu. Příklad interdisciplinárního studia ikonografických pramenů. Proceedings of Abstracts, 34th International conference of the Prague City Archives “Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii“, 6.-7. 10. 2015, p. 10.
proceedings of abstracts (pp. 10)

Janata T. – Zimová R. – Soukup P.: Švédské tažení třicetileté války: ikonografické a kartografické prameny jako podklad pro interdisciplinární výzkum. Proceedings of Abstracts, 21st Cartographic conference “Všechny tváře kartografie“, Lednice, 3.-4. 9. 2015. Czech Cartographic Society.
proceedings of abstracts (pp. 71), poster in pdf

Janata T. – Zimová R. – Matoušek V.: Engraving of the 1647 Battlefield in Western Bohemia as a Source for the Analysis od Historical Landscape Using GIS and Digital Cartography Methods. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015. SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-35-3 / ISSN 1314-2704, June 18-24, 2015, Book2 Vol. 2, pp. 833-840. DOI: 10.5593/SGEM2015/B22/S11.105.
paper in pdf