• KE STAŽENÍ
 • VIZUALIZACE
 • ÚVOD
 • Kaple

  Pod pojmem kaple se většinou rozumí menší sakrální objekt, který bývá zasvěcen některému svatému obdobně jako kostel. Název je nejpravděpodobněji odvozen z latinského slova capella (malý hrob), podle raně křesťanského památníku stavěného nad hrobem mučedníka. Velikost i tvar mohou být velmi různé.

  v Nové Říši se nacházejí kaple s charakterem budovy hned dvě a to kaple Panny Marie a kaple sv. Jana Křtitele. Dalších několik kaplí se nachází i v nejbližším okolí, které spadá do novoříšské farnosti. Nacházejí se třeba v mnohých přifařených vesnicích například v Červeným Hrádku kaple Panny Marie z r. 1840, v Dolní Vilímči kaple sv. Cyrila a Metoděje z r. 1728 či poutní kaple Panny Marie na Humperku v Krasonicích.
  Kaple Panny Marie v Lipách

  Tato kaple byla postavena v 2. polovině 18. století opatem a novoříšským rodákem Josefem Bernardem Pelikánem k poctě Panny Marie na základě osobně prožitého zjevení. Toto zjevení je zachyceno na fresce nad průčelím kaple: zjevení Panny Marie pasáčkovi s ovečkou.

  Kaple je půlkruhového půdorysu. U vstupu se nachází dvojice plastických pilastrů nesoucí průběžnou římsu, které vytvářejí půlkruhový portál s freskou. Oplechovanou střechu doplňuje polygonální lucerna. V této lucerně býval zvon, ale v roce 1917 byl spolu s dalšími zvony v Nové Říši odebrán k válečným účelům. V roce 1924 byly zakoupeny tři nové zvony, po jednom pro místní kostel, kostel sv. Kříže a kapli v Lipách. V druhé světové válce však byly všechny tyto 3 nové zvony opět zabaveny. V roce 2004 byly do věže kostela zakoupeny 4 nové zvony, avšak Kaple v Lipách zůstává až do dnešních dnů bez zvonu.

  V letech 2007 – 2008 proběhlo restaurování objektu. Kaple se tak mimo jiné dočkala nové fasády, opravení střechy, dveří a hlavně zrestaurování fresky, která už byla v dezolátním stavu.

  Kaple se nachází na kopci po pravé straně směrem na Krasonice v lipové aleji. Původně ke kapli vedla lipovou alejí přímá cesta a kaple tak byla vidět přímo z úpatí kopce. později byl na začátek aleje postaven dům a cesta byla odkloněna vedlejší alejí. Celá lipová alej z roku 1788 je chráněná. Samotná kaple Panny Marie je pak zapsána jako památka v Národním památkovém ústavu. Do státního seznamu byla zapsána před rokem 1988.

  V Kapli je umístěn vyřezávaný oltář s kopií obrazu Panny Marie Svatokopecké a každoročně se zde konají mše svaté na svátky vztahující se k Panně Marii.  Kaple sv. Jana Křtitele

  Kaple z roku 1886 se nachází na nejvyšším vrchu Nové Říše – na Polance, či podle kapličky lidově nazváno „U Jána“. Kapli nechal na vlastní náklady postavit opat Antonín Petr Houber na místě, kde jako chlapec pásl dobytek. Nechal ji zasvětit sv. Janu Křtiteli a nad průčelí nechal umístit obraz sv. Rosalie. Jeho rodiče se totiž jmenovali Jan a Rosalie.

  Průčelí kaple zdobí dvojice štukových pilastrů, které podpírají segmentový fronton s obrazem sv. Rosalie. Vnitřek kaple je vyzdoben freskami a strop zdobí freska Panny Marie s Dítětem a malým Janem Křtitelem. Nad oltářem je zavěšen obraz Křtu Páně.

  Kaple byla vysvěcena dne 25. července 1886. V letech 2009 – 2010 byla kaple kompletně zrestaurována a v roce 2012 byla do ní zavěšena kopie původního obrazu Křtu Páně, jehož originál se nyní nachází v kláštěře. Kaple byla zároveň i znovu slavnostně vysvěcena.

  Kaple se nachází v remízku asi 500 metrů od silnice směrem na Krasonice a je skryta porostem. Stejně jako kaple Panny Marie je i kaple sv. Jana Křtitele zapsána jako památka v Národním památkovém ústavu, kam byla zapsána před rokem 1988.      


  Zdroj: bakalářská práce GIS drobných historických objektů na Novoříšsku, Marie Fuňáková, 2012
  viz zdroje bakalářské práce

  © Bc. Marie FUNÁKOVÁ, 2013