Svatá Hora

Výsledný model Cílem této diplomové práce bylo dokončit prostorový model areálu Svaté Hory v Příbrami, následně jej sloučit s výsledky předchozích etap a na závěr celý model umístit na digitální model terénu. Veškeré praktické postupy probíhaly pod odborným vedením Ing. Petra Soukupa, PhD.

Pro tvorbu prostorového modelu byly využity výkresy stavební dokumentace poskytnuty od pana Ing.arch. Richarda Cibika a podkladová data získána od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Dále bylo využito výsledků z vlastního podrobného měření, které bylo nutno provést pro doplnění detailních informací. Pro měření byla využita totální stanice Leica TS02, která mi byla zapůjčena od Fakulty stavební ČVUT. Na základě přesnosti podkladových dat, použitých metodách při vlastním měření a výsledků z předchozích etap lze až na výjimky říci, že model je vyhotoven s přesností na 10 cm.

Mariánský sloupTextová část této diplomové práce je rozdělena do dvou základních oddílů a to do teoretického a praktického. V první části byl podrobněji popsán zpracovávaný objekt. Dále práce věnuje pozornost poskytnutým podkladovým datům a v neposlední řadě je pojednáno o zvolených metodách použitých jak pro měření tak i pro zpracování. V praktické části byl kladen důraz na popsání prací při sběru a zpracování podkladových dat a převážně na postup tvorby prostorového modelu v programu Google SketchUp. Samostatná kapitola byla věnována vzniklým problémům a jejich řešením a možnostem prezentování dosažených výsledků.

Věřím, že výsledek celého tohoto projektu poslouží k prezentaci celého objektu a motivuje širokou veřejnost k návštěvě této národní kulturní památky. V blízké budoucnosti je možná spolupráce na vytvoření kalendáře se svatohorskou tématikou. Využitím snímků z výsledného modelu lze představit objekt v netradičních pohledech.

Josef Beníšek

ONLINE zobrazení modelu bez části Baziliky

celý model

Text © 2011 Marie Rajdlová a Michal Šatava |Text © 2013 Josef Beníšek |Design © Lucie Pilsová