Svatá Hora

Ambity1 Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit prostorový model poutního areálu Svatá Hora (část ambity). Pro tvorbu modelu jsem si vybral software Google SktechUp od společnosti Google Inc.. Impulsem pro zpracování diplomové práce v tomto programu byl pro mne předchozí semestrální projekt - model kostelu sv. Antonína v Liberci, který jsem vytvořil v rámci předmětu Vizualizace a distribuce prostorových dat vyučovaný Ing. Petrem Soukupem, Ph.D.. Zde jsem se poprvé podrobněji seznámil s prostředím SketchUp-u, ale hlavně s jeho novými revolučními nástroji pro tvorbu 3D objektů, které mě fascinovaly a chtěl jsem je vyzkoušet na nějakém rozsáhlém a hlavně členitém objektu. Zde přišel Ing. Petr Soukup, Ph.D. s nabídkou zpracování diplomové práce v podobě prostorového modelu areálu Svaté Hory v Příbrami.

Při zpracování modelu jsem vycházel převážně z podkladů od Ing.arch Richarda Cibika. Jednalo se o *.dwg výkresy s 2D pohledy na fasádu a půdorys ambit. Odtud jsem selekcí vrstev či případně pouhým odměřováním vzdáleností získával potřebné rozměry a tvary jednotlivých prvků stavby. Zbylé rozměry různých detailů jsem získal na základě vlastního měření, či z mnou pořízených fotografií. Pro měření vzdáleností jsem měl k dispozici dvoumetr, geodetické pásmo a ruční laserový dálkoměr Leica DISTO D3a (základní údaje - přesnost měření do 10m: +/- 1,0mm; rozsah měřené vzdálenosti: 0,05 - 100m; nejmenší zobrazená jednotka naměřené délky: 0,1mm), který díky jeho velkému výběru různých způsobů měření, vřele doporučuji.

Ambity2V mé diplomové práci podrobněji seznamuji čtenáře se základními principy SketchUp-u a na základě jednoduchých příkladů vysvětluji funkci vybraných nástrojů programu, které mi nejvíce usnadnily zpracování takto rozsáhlého modelu při zachování velké podrobnosti okrasných prvků. Popisem ostatních „standardních“ nástrojů se v  diplomové práci nezabývám a to z důvodu velmi kvalitně zpracovaného popisu těchto nástrojů na internetových stránkách programu (odkaz viz. záložka „Ke stažení).

V dalších kapitolách se zabývám popisem postupného vzniku jednotlivých částí mého modelu. Krok po kroku vysvětluji čtenáři, jakým způsobem jsem použil dostupné podklady a nástroje SktechUp-u pro vytvoření potřebných prvků stavby. Celkový popis vzniku modelu zde nebudu uvádět a to z důvodu jeho rozsáhlosti, pouze pro představu se můj model skládá z 11 hlavních komponent a 22 sub-komponent. Hlavní komponenty reprezentují větší části areálu logicky sestavené z detailních prvků areálu, jako například hlavní komponenta „Ambity_prizemi.skp“ obsahuje sub-komponenty v podobě obvodového zdiva přízemí ambit, dále klenby ambitů a okrasné prvky fasády v podobě říms.

Michal Šatava

Text © 2011 Marie Rajdlová a Michal Šatava |Text © 2013 Josef Beníšek |Design © Lucie Pilsová