Svatá Hora

Bazilika - celkový pohled Cílem mého snažení bylo vytvořit prostorový model centrálního objektu poutního areálu Svaté Hory, tedy baziliky Nanebevzetí Panny Marie Svatohorské. Tvorba modelu probíhala pod odborným vedením Ing. Petra Soukupa, PhD., kterému bych touto cestou ráda poděkovala. Pro zpracování jsem zvolila software Google SketchUp.

Pro práci jsem využila z poloviny podklady ve formě dwg výkresů poskytnutých od pana Ing. arch. Richarda Cibika a z poloviny vlastní měření. Dwg výkresy obsahovaly horizontální řezy jednotlivými poschodími baziliky a jeden vertikální řez středem baziliky a věží. Vlastní měření obsahovalo hlavní rozměry objektu a údaje o rozmístění prvků na fasádě. Měření bylo provedeno pomocí totální stanice Sokkia Set3X s možností měření bez hranolu a pomocí pásma. Neméně důležitá byla také fotodokumentace objektu. Pořízené fotografie mi nejen usnadnily vlastní orientaci v dwg výkresech, ale byly zároveň použity v samotném modelu jako textury.

Detail textruyV textu své diplomové práce se věnuji celému postupu tvorby modelu, od samotného počátku, tedy získání potřebných podkladů a vlastního měření přes konstrukci modelu, které je věnována největší část práce, až po závěrečné úpravy. Práce zároveň seznamuje čtenáře s možnostmi softwaru Google SketchUp v.8, který byl použit pro zpracování.

Objekt byl poměrně rozsáhlý pro zpracování, proto byl rozdělen na části, které byly vytvářeny samostatně jako komponenty, a teprve následně z nich byl poskládán celý model. Na hotovou konstrukci byly aplikovány textury z vlastních fotografií, které dodaly modelu věrohodnost.

Marie Rajdlová

Text © 2011 Marie Rajdlová a Michal Šatava |Text © 2013 Josef Beníšek |Design © Lucie Pilsová